Preem Evolution Diesel

Preem Evolution Diesel har en förnybar andel med mellan 25 och 40 procent. 

Preem Evolution Diesel med mellan 25 och 40 procent förnybart innehåll kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den har samma effekt och samma pris som vanlig standarddiesel.  

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Diesel med fossil diesel.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 Besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

Preem Evolution Diesel är en svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel mellan 25 och 40 procent förnybart innehåll uppfyller svensk och europeisk standard vilket innebär att den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den minskar koldioxidutsläppen med upp till 22 procent jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har varit i kommersiell drift sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil MK1 diesel kunde noteras.

Koldioxidbesparing (Upp till)

*jmf mot standarddiesel
28 %

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

Preem Evolution Diesel med mellan 25 och 40 procent förnybar råvara som består av 7 procent RME och resterande andel HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing, 89 procent koldioxidreduktion. 

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Komponenter (i %, för förnybart innehåll gäller upp till procentsatsen som anges)

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi vidareutvecklat Preem Evolution Diesel så att den nu har mellan 25 och 40 procent förnybart innehåll och sänker dina koldioxidutsläpp rejält. Den förnybara andelen består av 7 procent RME och resterande är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja).
Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar. 

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel? På preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Min station har inte produkten, när kommer den dit?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre förnybar andel bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att den förnybara andelen kan öka. Det är därför den heter Evolution Diesel!

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Diesel?
Preem Evolution Diesel med 25 procent förnybar andel minskar det fossila koldioxidutsläppet med 22 procent. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror. Läs mer

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller 25 procent förnybar råvara, vilket innebär att utsläppen av fossila växthusgaser minskar.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Diesel med ytterligare högre andel förnybart har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

 

Skatter (gäller för produkt med ca 50 % förnybart innehåll)

redovisas i SEK/kubik

Utsläppskollen

Få koll på dina utsläpp. Jämför Preem Evolution Diesel med fossil diesel.
Körsträcka
1200 Mil
Förbrukning
0.57 l/mil
Fossilt CO2 utsläpp
10,0 kg
Preem Evolution Diesel
12,0 kg
Drivmedel referens
CO2 Besparing
2.0 kg
CO2 Besparing
100Mil
Utan fossila CO2
utsläpp
CO2-besparing mätt i körsträcka
Så här har vi räknat

Varje drivmedelsprodukt har ett värde för växgashusbesparing (WTW, well to wheel), som anger hur mycket fossila CO2 utsläpp som en produkt orsakar. För att beräkna besparingen av fossil koldioxid jämför vi utsläppen för respektive produkt med en helt fossil motsvarighet. För att alla aktörer ska använda och jämföra samma värden för växthusgasbesparing ska växthusgasutsläppet för det förnybara drivmedlet jämföras med dess fossila motsvarighet enligt standardvärden som anges enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor. Detta värde är 83,8g CO2ekv/MJ. Omräknat till kg/liter blir det 3 kg CO2ekv liter för diesel och 2,75 kg CO2ekv liter för bensin.

Fossila CO2 utsläpp vald Produkt
För att räkna ut de fossila utsläppen för vald produkt multiplicerar vi körsträckan med förbrukningen. Vi får då fram hur många liter som har gått åt. Antalet liter multipliceras därefter med WTW-värdet för produkten.

Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens
För att räkna ut de fossila utsläppen för drivmedelsreferensen (100% fossil produkt), multiplicerar vi WTW-värdet med resultatet av körsträcka gånger förbrukning.

Fossil CO2 Besparing
Besparingen i sig får vi fram genom att subtrahera resultatet från Fossila CO2-utsläpp vald produkt med Fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens. Således får vi fram hur många kg fossil CO2 vi har sparat genom att använda oss av en produkt med en högre andel förnybart.

Antal mil utan CO2 utsläpp
Genom att dividera fossil CO2-besparing med fossila CO2-utsläpp drivmedelsreferens får vi fram hur stor andel av produkten som är fri från fossila CO2-utsläpp. Det värde multipliceras sedan med det totala antalet körda mil.

 

Preem Evolution Diesel är avsedd för lätta och tunga dieselmotorer, såväl gamla som nya.

Det behövs inga justeringar av motorn för att köra på Preem Evolution Diesel och den kan blandas med andra produktkvaliteter på samma sätt som helt fossil miljöklass 1-diesel.

Preem Evolution Diesel är en svensk MK1 diesel (SS 155435) vilket bland annat innebär att det inte behövs något speciellt tillstånd från fordonstillverkarna. Alla motorgarantier gäller precis som vanligt och inga nya servicerutiner behövs.

Lagring av all diesel skall ske i cisterner godkända för lagring. Ljusgenomsläppliga cisterner skall ej användas för att säkerställa att produktkvaliteten ej försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer. Lagringstiden för dieselbränsle med inblandning av RME bör inte vara längre än 1 år.

Preem Evolution Diesel är en diesel som uppfyller svensk och europeisk standard och som ger kraftigt minskade fossila koldioxidutsläpp.

Preem Evolution Diesel mellan 25 och 40 procent förnybart innehåll uppfyller svensk och europeisk standard vilket innebär att den kan tankas i alla dieselfordon och blandas med all annan diesel. Den minskar koldioxidutsläppen med upp till 22 procent jämfört med en diesel utan förnybart innehåll. 

Hårdare krav på fordonens utsläpp av avgasemissioner ställer krav på en väl fungerande motor. Bildas beläggningar i bränsleinsprutningssystemet påverkas motoreffekt, emissioner och bränsleförbrukning negativt. Preem Evolution Diesel innehåller en rengörande tillsats (ACP) som motverkar uppbyggnad av beläggningar i insprutningssystemet.

Preem Evolution Diesel har varit i kommersiell drift sedan sommaren 2010. Innan produkten lanserades genomförde vi omfattande tester med utvalda kunder inom transportsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. Vi följde upp bränsleförbrukning, analyserade motorolja och bränslefilter, samt loggade iakttagelser från chaufförerna. Ingen skillnad jämfört med vanlig fossil MK1 diesel kunde noteras.

Koldioxidbesparing (Upp till)

*jmf mot standarddiesel
28 %

Produkten innehåller restprodukter från den svenska skogen (HVO från tallolja) samt RME (Rapsmetylester).

Preem Evolution Diesel med mellan 25 och 40 procent förnybar råvara som består av 7 procent RME och resterande andel HVO (Hydrerad vegetabilisk olja), som bland annat är baserad på tallolja. Tallolja som råvara har en hög koldioxidbesparing, 89 procent koldioxidreduktion. 

RME är rapsmetylester gjord på rapsolja och låginblandas i produkten. HVO är Hydrerad Vegetabilisk Olja och en del av vår HVO kommer från tallolja, som är en restprodukt från den svenska skogsindustrin. 

Komponenter (i %, för förnybart innehåll gäller upp till procentsatsen som anges)

Om produkten

Vad är Preem Evolution Diesel? 

Vi på Preem arbetar enligt evolutionsteorin. Därför har vi vidareutvecklat Preem Evolution Diesel så att den nu har mellan 25 och 40 procent förnybart innehåll och sänker dina koldioxidutsläpp rejält. Den förnybara andelen består av 7 procent RME och resterande är HVO (Hydrerad vegetabilisk olja).
Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och därför arbetar vi ständigt med att öka andelen förnybara råvaror i våra produkter. Vårt långsiktiga mål är att minska så stor andel som möjligt av den fossila råoljan och ersätta den med olika förnybara råvaror.

Vem kan tanka Preem Evolution Diesel?
Produkten fungerar i alla dieselmotorer och kan blandas med all annan diesel.

Vad är det för skillnad jämfört med annan diesel?
Preem Evolution Diesel har samma effekt och samma pris som vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller mer förnybar råvara vilket gör att dina fossila koldioxidutsläpp minskar. 

Tillgänglighet

Hur vet jag vilka stationer som har Preem Evolution Diesel? På preem.se/hitta-station och på Preems mobilsite framgår det vilka stationer som har Preem Evolution Diesel. Det finns tydlig skyltning på de stationer som har produkten.

Varför säljs produkten inte på alla era stationer?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Min station har inte produkten, när kommer den dit?
Vår ambition är att produkten ska finnas på samtliga av Preems stationer. Vi har dock olika förutsättningar i olika delar av landet men vi arbetar hela tiden för att förbättra täckningen för produkten.

Bakgrund

Varför vidareutvecklar vi Preem Evolution Diesel?
För att kunna bidra till att Sverige når sina klimatmål är vi övertygade om att det behövs drivmedel med mindre miljöpåverkan som fungerar i dagens fordonsflotta. Med en diesel med högre förnybar andel bygger vi vidare på vår vision. Vår diesel kommer att fortsätta att utvecklas så att den förnybara andelen kan öka. Det är därför den heter Evolution Diesel!

Fördjupning om produkten

Vad är miljönyttan med Preem Evolution Diesel?
Preem Evolution Diesel med 25 procent förnybar andel minskar det fossila koldioxidutsläppet med 22 procent. Procenttalet avser minskning av fossilt koldioxidutsläpp jämfört med utsläppsvärdet för 100 procent fossil diesel enligt EUs förnybarhetsdirektiv i en så kallad Well to Wheel-analys. WTW-analysen tar hänsyn till hela produktionskedjan och är en etablerad analysmodell för koldioxidutsläpp.

Hur produceras produkten?
Genom om- och tillbyggnad av vårt raffinaderi i Göteborg har vi möjliggjort för en fördubbling av produktionskapaciteten för drivmedel baserat på gröna råvaror. Läs mer

Vad är HVO?
HVO betyder vätebehandlad vegetabilisk olja. HVO är en förnybar dieselkomponent som kan blandas i diesel eller användas istället för dieselbränsle i dieselmotorer. I Preem Evolution Diesel använder vi oss av HVO från bland annat tallolja. 

Hur väljer ni vilka råvaror ni ska ha i era produkter?
När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Läs mer

Vad är tallolja?
Tallolja är en restprodukt från svensk pappersmassaindustri och en förnybar råvara som vi tillverkar Preem Evolution Diesel av. HVO från tallolja reducerar utsläpp med hela 89 procent och är den råvara som har bäst klimatnytta i all svensk HVO. Källa: Energimyndigheten.  

Ger högre andel förnybart lika bra effekt för motorn?
Preem Evolution Diesel ger samma effekt som vår fossila diesel. Produkten uppfyller standardspecifikationen, har samma effekt, samma pris och kan blandas med annan diesel och köras i alla dieselmotorer.

Vilka köldegenskaper har produkten?
Preem Evolution Diesel klarar ner till -26 grader C.

Hur länge kan man lagra Preem Evolution Diesel?
Då Preem Evolution Diesel, likväl som i stort sett all diesel förutom de som säljs från sjöstationer, innehåller RME bör lagringstiden inte vara längre än 1 år. Lagring av all typ av diesel ska ske i för lagring godkända cisterner. Cisterner som släpper in ljus ska inte användas för att säkerställa att produktkvaliteten inte försämras. Vid lagring av dieselbränsle är det viktigt att utföra regelbunden vattenkontroll i cistern för att minska risk för tillväxt av mikroorganismer.

Är det samma bränsleförbrukning för Preem Evolution Diesel som för er övriga diesel?
Ja, Preem Evolution Diesel har samma effekt och bränsleförbrukningen är densamma.

Vad är nackdelen jämfört med vanlig diesel? Blir det mer beläggningar i bränslespridare och övrigt i motorn på grund av tallolja?
Det finns inga nackdelar. Preem Evolution Diesel har precis samma egenskaper som en vanlig diesel. Den enda skillnaden är att den innehåller 25 procent förnybar råvara, vilket innebär att utsläppen av fossila växthusgaser minskar.

Vad blir nästa steg i utvecklingen?
Det är en del i vår strategi att ständigt utvecklas. Genom att vi nu lanserar Preem Evolution Diesel med ytterligare högre andel förnybart har vi tagit ännu ett steg i rätt riktning - mot ett mer hållbart samhälle.

 

Skatter (gäller för produkt med ca 50 % förnybart innehåll)

redovisas i SEK/kubik

Köp

Tanka