Information enligt sevesodirektiven

Preemraff Lysekil är beläget vid Brofjorden på Lysehalvön, cirka tio kilometer från Lysekils tätort. Att ha stora industriverksamheter i ett naturskönt område med både åretruntboende och sommarboende ställer höga krav på att verksamheterna drivs på ett sådant sätt att omgivningen med dess invånare inte påverkas negativt.

I mitten av 1970-talet inträffade en explosion i en kemikaliefabrik vid staden Seveso i norra Italien. Det visade sig att varken omkringboende eller lokala myndigheter hade några kunskaper om fabriken eller vilka kemikalier som fanns där. För att förhindra liknande olyckor tog EU fram en lagstiftning i form av Seveso-direktiven. I Sverige har dessa direktiv implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt tillhörande förordning.

Preemraff Lysekil lagrar och distribuerar farliga ämnen i sådan mängd att anläggningen utifrån nämnda lagstiftning klassificeras som ”Sevesoverksamhet av den högre graden”. Det innebär bland annat att en säkerhetsrapport har upprättats och skickats till ansvarig tillsynsmyndighet, Länsstyrelsen i Västra Götaland. Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen har även skyldighet att informera närboende om verksamheten och dess risker, att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa, samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Fakta om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Preem har cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Vi är drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare.

 

Fakta om Preemraff Lysekil
Preems raffinaderi i Lysekil är bland de modernaste och mest miljö- och energieffektiva i Europa. Det är också Skandinaviens största anläggning med kapacitet att raffinera 11,4 miljoner ton råolja per år.

Preemraff Lysekil stod klart 1975, och är ett så kallat komplext raffinaderi med ett stort antal avancerade förädlingsanläggningar. Raffinaderiet tar emot råolja och bearbetar den till i första hand miljöanpassade drivmedel. De färdiga produkterna lagras normalt i produkttankar eller i bergrum, men en betydande del direktblandas till fartyg i produkthamnen. All transport från raffinaderiet, förutom en mindre del flytande svavel som lastas ut med tankbil, sker med tankfartyg.

Anläggningen är i drift dygnet runt, och övervakas ständigt av personal. Här arbetar cirka 600 personer.

Säkerheten i första rummet
På Preem är det självklart att sätta säkerheten först. Vår nollvision innebär att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. Preem omfattas även av stränga lagkrav inom områdena säkerhet, skydd och arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt med att förebygga att olyckor inträffar genom att identifiera och hantera risker på ett säkert sätt. Ett exempel är våra transporter, där Preem lägger stor vikt vid att de ska ske på ett så säkert sätt som möjligt. Vi ställer mycket höga krav på de rederier vi sluter samarbetsavtal med och kräver bland annat att våra långtidsinhyrda fartyg har dubbelskrovskonstruktion och inte är äldre än 25 år.

Varje förändring som ska göras genomgår en noggrann granskning för att kontrollera att eventuella nya risker hanteras. De rutiner och verktyg som används för att säkerställa god riskkontroll, säker hantering av förändringar och ett kontinuerligt lärande finns samlade i organisationens ledningssystem.  Preemraffs ledningssystem är certifierat inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

 

Risker och kemikaliehantering
Preemraff Lysekil hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga vätskor. De är även i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga.

De kemikalier som hanteras är:
-Råolja: extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig
-Gasol: extremt brandfarlig gas som är flytande vid normal utomhustemperatur
-Bensin: extremt brandfarlig vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
-Fotogen: brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig
-Diesel, lätta och tunga eldningsoljor: brandfarlig vätska, giftig, misstänks vara cancerogen, miljöfarlig
-Tjockolja: vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
-Vätgas: extremt brandfarlig gas
-Svavelväte: Extremt brandfarlig gas, mycket giftig
-Diverse bensin- och oljeadditiv

I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper.

Typer av olyckor som kan inträffa
I anläggningens riskanalyser har ett antal generella typer av olyckor identifierats som möjliga:
-Brand i vätskeformig olja på marken (pölbrand)
-Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
-Brand i cistern
-Gasmolnsexplosion
-Kärlsprängning
-BLEVE, det vill säga en kärlsprängning med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion, (BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
-Utflöde av giftig gas
-Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten

När det gäller risker för allmänheten är det i princip enbart en så kallad BLEVE som kan ha en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en fara för personer direkt utanför raffinaderiets område. Den utgörs av en eskalering av en pågående jetbrand eller pölbrand i direkt anslutning till en trycksatt behållare innehållande lätta kolväten. För en sådan händelse finns en rad skadebegränsande åtgärder, vilket gör BLEVE till ett mycket osannolikt scenario.

Beredskap
Skulle en olycka trots det inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff Lysekil har en egen räddningstjänst som arbetar heltid och finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat flera specialutrustade brandbilar, fasta och mobila släcksystem samt länsor och oljeupptagare vid spill i vatten. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis, ambulans, kustbevakning, lots och bogserbåtar.

 

Om en olycka inträffar
Om det inträffar en allvarlig olycka kan allmänheten informeras genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Viktigt meddelande till allmänheten ger information om vad som har hänt och vad du ska göra.  Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV då det inte finns någon möjlighet att sända ut tyfonsignal i området. Idag finns även möjligheten för SOS Alarm att sända ut ett talmeddelande till fast telefoni till personer i närområdet samt att skicka ut ett SMS till adressregistrerade mobiltelefoner. Om räddningstjänsten bedömer att VMA ska sändas ut, vidta nedanstående åtgärder:

  1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
    2. Stäng dörrar och fönster, stäng även dörrar mellan rummen.
    3. Om möjligt slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
    4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information. Vid olyckshändelse ska alla eventuella instruktioner och order från räddningstjänsten följas.

Räddningstjänsten är förberedd på olyckor
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har ett kontinuerligt samarbete med företagen för både det förebyggande och operativa arbetet. Räddningstjänsten utför tillsyn, enligt Lagen  om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samt enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), på verksamheterna utifrån en upprättad tillsynsplan. Tillsammans har vi arbetat fram rutiner för hur räddningsinsatser ska ledas och genomföras. Om det behövs, vid långvariga eller mer omfattande olyckor, kan personal och resurser från andra myndigheter och räddningstjänster nyttjas. Vid en olycka samverkar räddningstjänsten med personal från den drabbade verksamheten och med andra myndigheter såsom polis, kustbevakning, sjukvård med flera.

Länsstyrelsen
För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter: Telefon: 010-22445000. E-post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se Web: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontaktuppgifter

Preemraff Lysekil
453 81 Lysekil
Telefon 010-450 1000
www.preem.se