INFORMATION enligt sevesodirektiven

Preemraff Göteborg ligger på Hisingen utanför Göteborg. Att ha en stor industriverksamhet i ett område där det även finns bostäder och andra industrier i närheten ställer höga krav på att verksamheten drivs på ett sådant sätt att omgivningen med dess invånare inte påverkas negativt. I den här broschyren berättar vi mer om vad vi gör och hur vi ständigt arbetar för att förebygga och minimera risker. Du får också information om vilken beredskap som finns och hur du själv ska agera om en olycka mot förmodan skulle vara framme.

I mitten av 1970-talet inträffade en explosion i en kemikaliefabrik vid staden Seveso i norra Italien. Det visade sig att varken omkringboende eller lokala myndigheter hade några kunskaper om fabriken eller vilka kemikalier som fanns där. För att förhindra liknande olyckor tog EU fram en lagstiftning i form av Seveso-direktiven. I Sverige har dessa direktiv implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt tillhörande förordning.

Preemraff Göteborg lagrar och distribuerar farliga ämnen i sådan mängd att anläggningen utifrån nämnda lagstiftning klassificeras som ”Sevesoverksamhet på den högre nivån”. Det innebär bland annat att en säkerhetsrapport har upprättats och skickats till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Arbetsmiljöverket. Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen har även skyldighet att: - informera närboende om verksamheten och dess risker - ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa - samverka med kommunens räddningstjänst

Fakta om Preem
Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Preem har cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Vi är drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare.

Fakta om Preemraff Göteborg
Preems raffinaderi i Göteborg är bland de mest miljö- och energieffektiva i Europa med en kapacitet att raffinera 6 miljoner ton råolja per år. Preemraff Göteborg stod klart 1967, och är ett medelstort så kallat hydroskimming refinery. Delar av anläggningen har byggts om till ett bioraffinaderi, och man var först i världen att producera diesel baserad på en restprodukt från den svenska skogen – råtallolja. Råoljan levereras med fartyg till Torshamnen, leds till raffinaderiet via pipeline och bearbetas till i första hand miljöanpassade drivmedel. Produkterna och komponenterna lagras normalt i tankar eller bergrum, men en del produkter direktblandas till fartyg. Från raffinaderiet transporteras produkterna via pipeline till depån i Skarvikshamnen och lastas därefter ut med fartyg eller tankbil. Det enda som lastas ut med tankbil direkt från raffinaderiet är flytande svavel.

Anläggningen är i drift dygnet runt, och övervakas ständigt av personal. Här arbetar cirka 250 personer.

Säkerheten i första rummet
Vår nollvision innebär att ingen ska skadas eller bli sjuk på grund av arbetet och att inga olyckor ska inträffa som skadar människor, miljö eller egendom. Det ansvar vi tar för människors säkerhet sträcker sig både inom och utanför företaget. Preem omfattas även av stränga lagkrav inom områdena miljö, säkerhet, skydd och arbetsmiljö.

Vi arbetar ständigt med att förebygga att olyckor inträffar genom att identifiera och hantera risker på ett säkert sätt. Inför varje förändring görs en noggrann granskning för att kontrollera att eventuella nya risker hanteras. De rutiner och verktyg som används för att säkerställa god riskkontroll, säker hantering av förändringar och ett kontinuerligt lärande finns samlade i organisationens ledningssystem. Preemraffs ledningssystem är certifierat inom både kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Risker och kemikaliehantering
Preemraff Göteborg hanterar och lagrar stora mängder brandfarliga varor. De är även i olika mån giftiga, miljöfarliga och hälsovådliga.

De kemikalier som hanteras är:
-Råolja: extremt brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig
-Gasol: extremt brandfarlig gas som är flytande vid normal utomhustemperatur
-Bensin: extremt brandfarlig vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
-Fotogen: brandfarlig vätska, giftig, miljöfarlig
-Diesel, lätta och tunga eldningsoljor: brandfarlig vätska, giftig, misstänks vara cancerogen, miljöfarlig
-Tjockolja: vätska, giftig, kan vara cancerogen, miljöfarlig
-Vätgas: extremt brandfarlig gas
-Svavelväte: Extremt brandfarlig gas, mycket giftig
-Diverse bensin- och oljeadditiv

I mindre mängd hanteras även andra kemikalier med liknande egenskaper.

Typer av olyckor som kan inträffa
I anläggningens riskanalyser har ett antal generella typer av olyckor identifierats som möjliga:
-Brand i vätskeformig olja på marken (pölbrand)
-Brand i utströmmande gas eller vätska (jetbrand)
-Brand i cistern
-Gasmolnsexplosion
-Kärlsprängning
-BLEVE, det vill säga en kärlsprängning med ett expanderande gasmoln som antänds och ger höga värmelaster som når längre än vid en normal typ av explosion, (BLEVE = Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion)
-Utflöde av giftig gas
-Spill av kolväte eller andra skadliga kemiska produkter som förorenar luft, mark eller vatten

När det gäller risker för allmänheten är det i princip enbart en så kallad BLEVE som kan ha en sådan omfattning att det skulle kunna utgöra en fara för personer direkt utanför raffinaderiets område. Den utgörs av en eskalering av en pågående jetbrand eller pölbrand i direkt anslutning till en trycksatt behållare innehållande lätta kolväten. För en sådan händelse finns en rad skadebegränsande åtgärder, vilket gör BLEVE till ett mycket osannolikt scenario.

Beredskap
Skulle en olycka trots det inträffa finns både utrustning och resurser för att snabbt upptäcka och hantera situationen. Utöver att anläggningarna är bemannade dygnet runt finns detektorer installerade för att upptäcka bränder och gasutsläpp. Preemraff Göteborg har även brandutbildade operatörer som finns på plats dygnet runt. Till sin hjälp har de bland annat en specialutrustad brandbil samt fasta och mobila släcksystem. Vid ett nödläge kan även olika externa resurser larmas och involveras i räddningsarbetet, såsom kommunal räddningstjänst, polis och ambulans. I Preemraffs nödlägesplan ingår även resurser som finns på raffinaderiet i Lysekil.

Om en olycka inträffar
Om det inträffar en allvarlig olycka kan allmänheten informeras genom ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). VMA ger information om vad som har hänt och vad du ska göra.  Detta meddelande sänds ut via lokalradio och TV kan även föregås av utomhuslarm (en 7 sekunders lång ton följt av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter). Om VMA sänds ut, vidta nedanstående åtgärder:
1. Sök skydd inomhus, gå in i närmaste byggnad.
2. Stäng dörrar och fönster, även innedörrar.
3. slå av ventilation, fläktar och stäng ventiler.
4. Lyssna på Sveriges Radio (P3 och P4) eller titta på Sveriges Television för vidare information.

113 13 är Sveriges nationella nummer vid allvarliga olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har beredskap dygnet runt för att hantera larm om allvarliga olyckor. För de larm som gäller anläggningar med risk för allvarlig kemikalieolycka har RSG särskilt utbildad personal med tillgång till utrustning med kapacitet att hantera större olyckor. Räddningstjänsten är förberedd för olika typer av olyckor, till exempel brand och utsläpp av farliga ämnen. Vid en större olycka sker alltid ett nära samarbete med den drabbade verksamhetens säkerhetsorganisation, polisen, ambulanssjukvården samt övriga myndigheter. Vid långvariga insatser kan personal och resurser kallas in från andra räddningstjänster. Övningar sker ihop med verksamheten för att säkerställa att planerna fungerar och är ändamålsenliga. Övningar sker regelbundet med jämna mellanrum enligt verk-samheternas och räddningstjänstens planering.

Som stöd för insatsen finns förberedda planer och instruktioner för räddningstjänstens personal. Både verksamheten och räddningstjänsten är skyldiga att i förväg planera för hur en räddningsinsats ska genomföras. Planen för räddningsinsats ska förnyas vart tredje år eller när det av ändrade förhållanden finns anledning att ändra planen. När planen upprättas samråder RSG med berörd verksamhet. Allmänheten ska ha möjligheter att lämna synpunkter på planen. Kontakta Räddningstjänsten Storgöteborg för mer information om organisation, resurser, rutiner, övningar och planer.

RSG lämnar också information om Sevesoanläggningar i Göteborgs stad på sin hemsida.

Länsstyrelsen
För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen. Kontaktuppgifter:
Telefon: 010-22445000
e -post: miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
hemsida: www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Kontaktuppgifter
Preemraff Göteborg
Telefon 010-450 1000
www.preem.se

Räddningstjänsten Storgöteborg
Telefon 031-335 2600
www.rsgbg.se