Marknad och försäljning

Marknad och försäljning förser företag, industrier och konsumenter med bränslen så som drivmedel och energi samt smörjmedel och är marknadsledande inom bland annat transport- och industrisektorn likväl som i återförsäljarled. 

Vi driver cirka 570 stationer under varumärkena SÅIFA och Preem samt har en dominerande andel direktförsäljning via ett omfattande distributionsnät vid sidan av vårt stationsnätverk.

Energi till industrier och drivmedel till transporter

Nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme och energi från Preem. Tre av fyra pappers- och massabruk i Sverige är kunder till Preem och sju av tio godstransporter kör på vår diesel.

Viktiga kundgrupper är skogsindustri, transport, sjöfart, massatillverkning och offentlig verksamhet, men våra kunder spänner över de flesta branscher och verksamheter.

Raffinaderier

Råolja raffineras på våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil, som räknas till de mest moderna och miljöanpassade raffinaderierna i världen. En tredjedel av produktionen distribueras till den svenska marknaden och resterande två tredjedelar exporteras.

Varuförsörjning

Vårt affärsområde som planerar inköp av råvara och hanterar logistik, distribution och export. Preem har sju egna depåer i Sverige och tillgång till ytterligare 14 depåer genom allianssamarbete.