Lignin är framtidens råvara – nu finslipas processen

Lignin, en restprodukt från massabruken, har stora möjligheter att bli en ny viktig råvara vid framställningen av nya gröna drivmedel. I maj startades en pilotanläggning i Piteå med möjlighet att omvandla lignin till en bioolja som kan raffineras hos Preem.

De biodrivmedel som finns idag räcker inte för att klara målet om 70 procent mindre koldioxidutsläpp inom transportsektorn till 2030 och ett koldioxidneutralt Sverige 2045. Preem som redan ligger långt fram i utvecklingen av biodrivmedel tar nu ytterligare steg, bland annat genom att vara med och satsa på en testanläggning för framställning av ligninolja.

Magnus Marklund, vd för RISE ETC i Piteå– Vi räknar med att kunna producera det första fatet i slutet på året. Resultatet blir en rådieselliknande produkt, men förnybar, som kommer att raffineras vidare hos Preem, säger Magnus Marklund, vd för RISE ETC i Piteå, där testanläggningen nu är i gång.

Ett hållbart val av råvara

Lignin som råvara ses som en av de mest framkomliga vägarna för att kunna framställa biodrivmedel i stora mängder. Genom att den består av förnybara restprodukter från skogen som inte utnyttjas fullt ut idag är den ett utmärkt val ur hållbarhetssynpunkt.

– Lignin har testats i labbskala under längre tid med goda resultat. Genom den nya pilotanläggningen får vi ett ännu bättre underlag och kan minimera riskerna inför de stora investeringsbeslut som nu väntar, säger Magnus Marklund.

Den nya anläggningen är en så kallad slurry hydrokracker för biooljor – den första i sitt slag i landet. Tekniken med att kracka råolja förekommer redan, men eftersom de biobaserade råmaterialen innehåller en högre grad av syre måste processen modifieras. Genom att blanda ligninet med vätgas och ett katalytiskt material i en reaktor där den utsätts för hög temperatur och tryck får man en flytande och mer högvärdig olja. De produkter som man därefter kan ta ut och separera består av vätskeformiga fraktioner, gas och en liten rest som kan återanvändas i processen.

Högvärdig ligninolja som kan raffineras till biodrivmedel– Ligninoljan kan sedan raffineras vidare till både diesel och bensin. Som bilist behöver man inte göra något alls, utan man kan lugnt fortsätta att köra sin bil precis som vanligt, säger Sören Eriksson, utvecklingsingenjör på Preem.

Ligninfabrik kan vara igång 2020

Preem raffinerar redan idag biodrivmedel i sina anläggningar, bland annat råtalldiesel från SunPine. Om ligninet ska bli diesel eller bensin återstår att se.

– Vi tittar just nu på vilken av våra anläggningar som enklast kan anpassas för att klara de ökade mängderna biodrivmedel och kommer att välja slutprodukt utifrån det, berättar Sören Eriksson.

Nästa steg blir att utveckla en fungerande process för att tillvarata lignin i stora mängder vid ett av massabruken – vilket är än så länge hemligt. I Göteborg håller Preem dessutom på att bygga en helt ny anläggning för framställning av vätgas som behövs vid produktionen av olika biodrivmedel.

– Om vi har tur kan vi ha den första ligninfabriken på plats runt 2020, säger Sören Eriksson.

HÄr ligger RISE ETC:s slurry hydrokrackeranläggning

Flera lignin-projekt pågår

Runt om i landet pågår även ett par andra försök med att omvandla lignin till olja. Dels handlar det om SCA, som bygger en pilotanläggning i anslutning till sitt pappersbruk Obbola utanför Umeå, dels om ett samarbete mellan RenFuel och Nordic Paper. Den pilotanläggning som de nu uppför i Bäckhammar i Värmland beräknas klar senare i år och diskussioner pågår för att se om oljan sedan kan raffineras i Preems raffinaderier.

– Den här utvecklingen är något alla vinner på, säger Sören Eriksson. Vi tillverkar drivmedel som raffineras i Sverige och får tillgång till mer råvara. Massaindustrin får avsättning för sina restprodukter, kan öka sina intäkter, får en effektivare process och blir mer konkurrenskraftiga på världsmarknaden. För landet i stort är det bra för miljön, sysselsättningen och Sverige som exportland.

– Effekten av den minskade miljöpåverkan kanske inte är så stor i ett globalt perspektiv – men har desto större betydelse på så sätt att vi visar vägen och att det är möjligt.

 

Text: Sara Bergqvist

Fakta

Om lignin Om lignin

Lignin fungerar som naturens eget lim som binder ihop växtcellerna i växter och träd. Det är en av de vanligast förekommande organiska föreningarna i naturen och förekommer därför i stora mängder. •

Lignin ingår som en del av svartlut, en restprodukt från massabruken. Svartluten återanvänds i processen för att skapa energi, men en stor del av ligninet skulle kunna plockas ut utan att processen påverkas.

I dagsläget eldas cirka 7-8 miljoner ton lignin per år vid massabruken. Ungefär 20-30 procent av dessa skulle kunna utvinnas.

Ligninet förekommer i fast form och behöver omvandlas till ligninolja, reduceras på syre och slås sönder i mindre molekyler innan det kan användas för framställning av biodrivmedel.

Relaterat innehåll