Ansvarsfull aktör

Som en av Sveriges största aktörer inom energi och transport har Preem ett stort och tudelat ansvar. Vi ansvarar för den trygga försörjningen av våra produkter och för att bidra till tillgängligheten i Sverige - men också för att utveckla nya produkter som har mindre påverkan på miljön.

Att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar och säljer bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil står för 80 procent av landets raffinaderikapacitet. Närmare hälften av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer från Preem. Sju av tio godstransporter kör på vår diesel och nästan hälften av Sveriges industriföretag får värme och energi från oss.

Kort sagt ser våra produkter till att kollektivtrafiken rullar och att skolor och sjukhus hålls varma. Vi är dessutom ett av de bolag som har ett så kallat beredskapslager av olja för att kunna fortsätta försörja Sverige med energi om det sker något oväntat inom oljetillförseln.

Att vara en så stor aktör inom svensk energi och transport innebär även att vi har ett stort ansvar. Vår vision är därför att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, och trots att vi bara har kommit en liten bit på vägen tror vi att vi kan gå i framkant för den utvecklingen. Vårt mål är att tillverka tre miljoner kubikmeter förnybar produkt till år 2030 - samma år som Sveriges regering vill att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel. Läs mer om hur vi planerar att nå målet genom vårt arbete med förnybara drivmedel här.

Arbeten över hela Sverige

Preem har drygt 1 400 anställda. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi hela 3 000 medarbetare. 900 av dem arbetar på våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil.

I Lysekil är vi kommunens största privata arbetsgivare. Vi samverkar med kommunen och stödjer lokala föreningar och aktiviteter. Vi gör också vårt bästa för att vara en god granne i orterna där våra anläggningar finns.

Det är förstås inte bara på våra anläggningar och vårt huvudkontor man hittar Preems medarbetare. Genom vårt nät av cirka 570 drivmedelsstationer skapar vi arbetstillfällen i många glesbygdsorter.

Transparens och samhällsopinion

För att kunna leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle måste Preem ha en öppen dialog med politiken, fordonsindustrin, forskningen och gemene man som blir allt mer intresserad av frågorna som vi arbetar med på daglig basis. Som en betydande aktör i branschen vet vi var potentialen till en hållbar omställning finns - och vad som kan stå i vägen för den. Vi driver därför opinion för att få långsiktiga politiska spelregler på hållbarhetsområdet, och välkomnar reduktionsplikten på drivmedel som regeringen har infört under 2017. Långsiktiga spelregler gör det möjligt för oss att göra de långsiktiga investeringar som krävs för att ställa om verksamheten med fokus på förnybart. 

Mot ökad självförsörjning

I dag är Sverige beroende av att importera råolja för att samhället ska fungera på det sätt som vi är vana vid. Det innebär att vi måste vända oss dit oljan finns, trots att flera av de stora oljeproducerande länderna skiljer sig från Sverige i viktiga frågor som demokrati, transparens och mänskliga rättigheter. Detta är ytterligare en orsak till att Preem strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel i vår produktion. I Sverige har vi faktiskt möjligheten att bli självförsörjande inom förnybara drivmedel. Vi arbetar mot ökad självförsörjning genom att forska kring, utveckla och tillverka drivmedel av restprodukter från svenskt skogs- och jordbruk, på egen hand och i samarbete med andra.

Oavsett ursprungsland på de produkter och råvaror vi köper in strävar vi efter att ta ansvar genom våra leverantörskedjor. Läs mer om det arbetet här.

Vårt arbete med etik och antikorruption

Preem är en global importör och exportör av råvaror och produkter. För oss är stabila och korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer och kunder därför av största vikt. Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärsrelationer. Utan det arbetet finns risk för att mutor eller priskarteller utvecklas, vilket i sin tur kan urholka branschen. När korruption förekommer i en verksamhet ökar också risken för att människor och miljö kommer i kläm.

Preem driver ett aktivt arbete för att förebygga korruption i verksamheten. Vi försöker även att nå ut i våra leverantörskedjor. Grunden för arbetet finns i vår affärsmoralpolicy och vår uppförandekod. Affärsmoralpolicyn innefattar affärsmässiga principer som är förenliga med en god affärsmoral, som sund konkurrens, korrekt marknadsföring och undvikande av intressekonflikter. Uppförandekoden motsätter sig all form av korruption, mutor, bedrägerier och konkurrensbegränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen.

En central del i Preems styrning och kontroll kring etik och antikorruption är vår Etikkommitté. Etikkommittén är ett forum som ser över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur de efterlevs. Kommittén består av nyckelpersoner på Preem, till exempel vd och andra medlemmar från koncernledningen samt medarbetarrepresentanter från de fackliga klubbarna. Kommittén sammanträder två gånger per år eller vid behov.

Etik och antikorruption under året

Under 2017 har vi arbetat fram ett nytt ramverk för intern kontroll av Preems finansiella rapportering, där nyckelkontroller årligen ska testas och rapporteras till koncernledning och revisionskommitté. Som en del av den interna kontrollen avseende oegentligheter genomför vi även återkommande fraudanalyser av exempelvis leverantörsfakturor, detta för att förebygga och upptäcka fall av bedrägeri.

Preems medarbetare och leverantörer förväntas följa vår uppförandekod. Under 2016 och 2017 har vi arbetat för att samla våra leverantörer i ett system där de bekräftar att de har tagit del av uppförandekoden eller att de har en motsvarande uppförandekod som vi godkänner. Arbetet fortgår och vår ambition är att ha samlat alla leverantörer i systemet under 2018. Under 2018 kommer även en ny internutbildning med utgångspunkt i Preems uppförandekod och hållbarhetsramverk att tas fram. Syftet är att öka medvetenheten hos alla medarbetare kring uppförandekoden. Preem har under 2017 också satsat på utbildningsinsatser för att säkerställa vår interna kompetens inom etik och antikorruption. Till exempel har vi genomfört en e-utbildning om mutor och tillåten gåva. Utbildningen är obligatorisk för alla chefer och medarbetare som i sin tjänst har kontakt med externa parter.

Andel berörda medarbetare som har genomgått e-utbildningen "Muta eller tillåten gåva - vad gäller?" under 2017 är 74,6 procent. Det kan jämföras med 2016 då andelen var 97,4 procent. Målet för 2017 var 100 procent. Förklaringen till den lägre genomförandegraden är hög arbetsbelastning i verksamheten och ett byte av vårt IT-system för utbildningar. Vd har dock tydliggjort vikten av att utbildningen genomförs för berörda, vilket kommer att säkerställas snarast.

Utöver Preems utvecklade rapporteringssystem för korruption och överträdelser arbetar vi löpande med en intern whistleblower-funktion som har funnits i mer än tio år. Genom whistleblower-systemet kan man säkert och anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot såväl lagar som interna regler inom företaget. Anmälningar tas emot av Preems internrevisionschef och rapporteras vidare till Preems revisionskommitté, som beslutar om och hur en utredning ska genomföras.

Framåtblick

Det finns en inbyggd utmaning för etik- och antikorruptionsarbetet på Preem, och det är bristen på spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan, där spårbarheten är ett lagstiftat krav, saknar den fossila leverantörskedjan internationell lagstiftning kring spårbarhet. Det gör det svårare att kontrollera den fossila leverantörskedjan - läs gärna mer om det här. Vi är positiva till ökade krav på spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Men för att det ska vara möjligt krävs ett internationellt samarbete samt internationella standarderiseringar och lagkrav.

Utöver arbetet som har genomförts på Preem under 2017 har vi även identifierat en rad utvecklingsmöjligheter inom området etik och antikorruption. Bland annat planerar vi att tillsätta en compliance- och affärsetikansvarig under 2018. Rollen kommer att ansvara för att de affärsetiska riktlinjerna efterföljs samt säkerställa kompetens och uppföljning. Under 2018 planerar vi även att utbilda medarbetare inom konkurrenslagstiftning med fokus på kartellverksamhet.

Vinnare i Sustainable Brand Index Vinnare i Sustainable Brand Index

Preem arbetar hårt med våra hållbarhetssatsningar. Därför blev vi extra glada av att 2017 utses till branschens mest hållbara drivmedelsbolag i studien Sustainable Brand Index Business to Business. Sustainable Brand Index är Nordens största studie om hållbarhet.