Förnybara råvaror

Preems gröna strategi beskriver vår process för att utvärdera förnybara råvaror genom inventering, analys och beslut.

Några av de förnybara råvaror som vi undersöker just nu är lignin, tallbeck och pyrolysolja. Gemensamt för dessa tre ämnen är att de precis som tallolja är restprodukter från svenskskogsindustri. Vi ser möjligheter att förädla dessa ämnen och skapa molekyler som är identiska med dem hos fossila drivmedel. Målet är att skapa drivmedel som passar dagens fordonsflotta, utan att konkurrera med andra användningsområden som till exempel livsmedelsproduktion.

Lignin
Lignin är en av naturens vanligast förekommande organiska föreningar och bidrar bland annat till att ge trä dess mekaniska styrka. Under produktionen i massa- och pappersindustrin avlägsnas ligninet då det ger pappret dålig kvalitet.

Tallbeck
Tallbeck är en restprodukt som blir över i SunPine-fabriken när vi producerar tallolja.

Pyrolysolja
Pyrolysolja utvinns från grenar och toppar, så kallat grot, som inte används i papperstillverkningen.
En ny råvara genomgår en teknisk och kemisk analys för att vi ska kunna bedöma potentialen. Vad har den för egenskaper? Kvalitet och energiinnehåll? Går den att köra i våra befintliga processer, eller kräver den nya investeringar? Kan en slutprodukt uppfylla fordonstillverkarnas tekniska kriterier? Vilka volymer finns att tillgå?

Labbtester och teknisk analys ger oss en god bild av råvarans potential.
Om en råvara fungerar som drivmedel kan det snabbt innebära att stora volymer börjar efterfrågas. Därför måste varje ansvarsfull producent utvärdera om råvaran har ett annat användningsområde, som till exempel livsmedel, eller framställs på ett sätt som hotar miljövärden.

Preems checklista för etik och hållbarhet inkluderar prövning av ursprungsland, metoder för framställning, annan användning, risker för biologisk mångfald, påverkan på vattenresurser och landanvändning, djuretiska frågor eller andra allmänmänskliga aspekter av produktionen.
Drivmedel regleras i en komplicerad mix av EU-lagstiftning, svensk lagstiftning, skattefrågor, frågor om statsstöd till biodrivmedel m.m.

En viktig fråga vi ställs inför med nya drivmedel är förutsättningar för lönsamhet inom rådande regelverk.

Produktion av kommersiellt gångbara drivmedel på nya, förnybara råvaror är nästan alltid förknippat med högre kostnader än framställning av fossila bränslen.
Innan en produkt lanseras med konsument behöver ett antal marknadsrelaterade frågor besvaras för att bedöma potentialen.

Hur utvecklas marknaden för nya drivmedel? Hur förändras fordonsparken? Hur stämmer produkten med vårt varumärke? Vad tycker konsumenterna om den nya produkten?

Förnybara råvaror blir drivmedel

I jakten på framtidens drivmedel har en rad nya tekniker utvecklats för att omvandla förnybara råvaror till bränslen. Vilka förnybara råvaror som kan, och bör, användas till drivmedel är en mycket komplex fråga. Preem fokuserar enbart på råvaror som är hållbart producerade och därigenom ger en bra klimatprestanda.

Vete och sockerrör kan bli etanol, fiskolja kan bli FAME, sopor kan bli fordonsgas, slakteriavfall och tallolja kan bli HVO-diesel. Det finns oändligt många möjligheter och vägval. Några riktigt bra och andra mindre bra. Preem har exempelvis tagit en tydlig ställning mot palmolja och PFAD. Det är råvaror vi väljer att inte använda i de produkter vi producerar eller säljer.

Långsiktigt hållbara lösningar

När vi väljer förnybara råvaror till nästa generations drivmedel gäller det att välja rätt. Vi styr mot råvaror med hög verkningsgrad och med bra hållbarhetsdata, råvaror som leder till långsiktigt hållbara lösningar. Vi vill inte ersätta ett miljöproblem med ett annat, vilket exempelvis innebär att vi väljer bort palmolja och PFAD eftersom produktionen av dessa bidrar till skövling av regnskog.

Analysen av nya råvaror innefattar teknisk och kemisk analys, utvärdering av etiska och miljömässiga förutsättningar samt politiska och ekonomiska spelregler och villkor på kort och långsikt. Slutligen gör vi också en bedömning av hur marknaden skulle ta emot en ny produkt.