Information till allmänheten

Att ha en industriverksamhet i ett område där det även finns bostäder och andra industrier i närheten ställer höga krav på att verksamheten drivs på ett sådant sätt att omgivningen med dess invånare inte påverkas negativt.

I den här texten berättar vi mer om vad vi gör och hur vi ständigt arbetar för att förebygga och minimera risker. Du får också information om vilken beredskap som finns och hur du själv ska agera om en olycka mot förmodan skulle vara framme.

I mitten av 1970-talet inträffade en explosion i en kemikaliefabrik vid staden Seveso i norra Italien. Det visade sig att varken omkringboende eller lokala myndigheter hade några kunskaper om fabriken eller vilka kemikalier som fanns där. För att förhindra liknande olyckor tog EU fram en lagstiftning i form av Seveso-direktiven. I Sverige har dessa direktiv implementerats i svensk lagstiftning främst genom lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (SFS 1999:381) samt tillhörande förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  

Företag som omfattas av Sevesolagstiftningen har även skyldighet att informera närboende om verksamheten och dess risker, att ha rutiner och funktioner för att kunna göra en räddningsinsats utifrån de olika scenarion som kan inträffa samt att samverka med kommunens räddningstjänst.

Preem Gas AB lagrar och distribuerar gasol (LPG, extremt brandfarlig kondenserad gas) i sådan mängd att anläggningen utifrån nämnda lagstiftning klassificeras som ”Sevesoverksamhet på den lägre nivån”. (SFS 2015:236, bilaga 1, del 2, ”18. Kondenserade brandfarliga gaser kategori 1 eller 2 (inklusive LPG) och naturgas”).

Det handlar om en gasoltank på 200 m3 (maximalt nästan 100 ton) vid gasolanläggningen på Bruksvägen i Högsjö. Gasolen förvaras i lagertanken och distribueras till förångastationen där den förångas till gasfas för att sedan gå ut i ett mindre gasolnät för uppvärmning av fastigheter och en ansluten processindustri i form av Voiht Paper Fabrics.

Vid fara kommer räddningstjänst kontaktas och anläggningen kommer att avspärras av räddningstjänsten. Räddningstjänsten bedömer om allmänheten behöver varnas.

För tillsyn enligt Sevesolagstiftningen ansvarar Länsstyrelsen. Vidare information om planerade och genomförda tillsyner kan erhållas via Länsstyrelsen i Södermanlands län:

e-post: sodermanland@lansstyrelsen.se
Tel. 010-223 40 00 (växel)
Hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Kontaktpersoner hos Preem Gas AB:
Fredrik Svensson, 010-450 19 54 och Mikael Andrén, 010-450 13 44

Fakta om Preem Gas AB

Företaget är ett helägt dotterbolag till Preem AB (publ). Bolaget har sitt säte i Stockholm. Företagets verksamhet består av marknadsföring, försäljning och transport av gasol.